پژوهش و پرسشنامه استاندارد
WWW.rava20.ir
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ab azizi
توجه: عزیزانی که می خواهند از دیجی کالا تخفیف بگیرند می توانند کد زیر را یادداشت و با آن برای خرید های خود تخفیف ویژه بگیرند. کد تخفیف دیجی کالا REFQ2P88LW5DX
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
به طور کلی اثربخشی آموزش و پرورش را چگونه ارزیابی می نمایید؟
مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) علیپور و همکاران (1398)

 Corona Disease Anxiety Scale

 ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس[1] (ﮐﻮوﯾﺪ 19) ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ از وﯾﺮوس ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ از ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮس[2] و ﺳﺎرس[3] ﺷﻮﻧﺪ. اﺧﯿﺮاً اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﻪ ﻧﺎم 19-COVID ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪ از دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل 2019 در ﯾﻮﻫﺎن ﭼﯿﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ (ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ، 2020) ﺳﻨﺪرم ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺮس ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ وﯾﺮوﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 2012 در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﮔﺰارش ﺷﺪ و از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺷﯿﻮع ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﻨﺪرم ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺣﺎد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎرس ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ وﯾﺮوﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ (SARS (SARS-COV اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﺎرس ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻓﻮرﯾﻪ 2003 در آﺳﯿﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﺳﺎرس در ﺳﺎل 2003 در ﺑﯿﺶ از دوازده ﮐﺸﻮر در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ، آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ، اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ (ﺗﺎﻧﮓ[4] و ﻫﻤﮑﺎران، 2020).

وﯾﺮوس ﻧﺎﺷﯽ از 19-COVID در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﯾﺮوس آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ، ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﺠﺎ آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ (ﺟﺮﻧﯿﮕﺎن، ﻟﻮ و ﻫﻠﻔﺎﻧد[5]، 2020 )  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻣﻮارد 19-COVID  ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ (WHO) : ﺷﺎﻣﻞ آﻓﺮﯾﻘﺎ، ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ، اروﭘﺎ، آﺳﯿﺎی و اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ (ﺳﺎ[6]، 2020). ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻼﻣﺖ روان و ﺟﺴﻤﯽ و البته وضعیت اقتصادی جامعه را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺖه است.

اﺑﺰارﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺿﻄﺮاب ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎرس و ﻣﺮس ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اما در در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻨﺠﺶ اﺿﻄﺮاب ﮐﺮوﻧﺎ اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺟﻮد نداشت و این اولین مقیاس ایرانی در این مورد است که توسط علیپور و همکاران (1398) طراحی و اعتبار سنجی شده است.   اﯾﻦ اﺑﺰار ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ اﺿﻄﺮاب ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺗﻬﯿﻪ و اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار دارای 18 ﮔﻮﯾﻪ و 2 ﻣﺆﻟﻔﻪ (ﻋﺎﻣﻞ جسمانی و روانی )اﺳﺖ.

همراه با  4 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 [1] -  Coronaviruses

[2]  - MERS

[3] - SARS

[4] - Tong

[5] - Jernigan, Low, & Helfand

[6] -  SA

[7] -  Wu, McGoogan

نوع مطلب : پرسشنامه استاندارد، 
برچسب ها :


موضوعات
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک
 


 • paper | فال تاروت عشق | sales Reproduction
 • خرید بک لینک با کیفیت | فروش رپورتاژ آگهی ارزان قیمت
 • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات