پژوهش و پرسشنامه استاندارد
WWW.rava20.ir
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ab azizi
توجه: عزیزانی که می خواهند از دیجی کالا تخفیف بگیرند می توانند کد زیر را یادداشت و با آن برای خرید های خود تخفیف ویژه بگیرند. کد تخفیف دیجی کالا REFQ2P88LW5DX
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
به طور کلی اثربخشی آموزش و پرورش را چگونه ارزیابی می نمایید؟
ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺗﺮسﻫﺎی اﻓﺮاد ﺗﺮس از ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪن اﺳﺖ (ﻧﻮرﻣﻦ[1] و ﻫﻤﮑﺎران، 2020). اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺮس از ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪن دارﻧﺪ، ﻣﺪاوم ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎری آﻧﺎن ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮدش، اﻃﺮاﻓﯿﺎن، اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺗﺮس او از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد (ﺟﺎﻓﺮاﻧﯽ و ﭘﺎﺗﻞ[2]،2020). ﺗﺮس از ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از آزاردﻫﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ وﺳﻮاسﻫﺎﺳﺖ (ﮐﺮوﯾﻦ، ﭘﺮﯾﻦ، اﻟﺴﻮن، ﮐﻼﺋﺴﺪوﺗﺮ-ﮐﻨﻮﺗﺴﻮن و ﻟﯿﻨﺪوال[3]، 2020 ) ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮلﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد. اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس ﻣﻮﺟﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺗﺮس را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪوﯾﮋه اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ و اﺛﺮات روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻨﻔﯽ، ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻓﺮاد ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﺎرت و ﺳﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ (ﻣﻮردوچ و ﻓﺮﻧﭻ[4]،2020 ). ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﻮوﯾﺪ-19 ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ (ﻟﯿﭙﺴﯿﺘﭻ، اﺳﻮردﻟﻮ و ﻓﯿﻨﻠﯽ[5]، 2020)، در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل 2019 در ووﻫﺎن ﭼﯿﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ و ازآﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺮاﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد. ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺐ، ﺳﺮﻓﻪ و ﻋﻼﺋﻢ ﻏﯿﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﺳﺮدرد، درد ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ (ﺑﺮﻧﻬﯿﻢ[6] و ﻫﻤﮑﺎران، 2020). ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎاﯾﻨﮑﻪ، ﻫﻨﻮز دارو و واﮐﺴﻨﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن، دﭼﺎر ﺗﺮس از ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﺑﻪ آن ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺗﺮس و اﺳﺘﺮس روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ در اﻓﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ (ژو[7] و ﻫﻤﮑﺎران، 2020).  ﺗﺮس از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﮐﺰ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ، داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺪارس و ﻏﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ، مثلاً  ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ، ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﻓﺮاد از روشﻫﺎی ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (ﻟﯿﻮ و ﻫﻤﮑﺎران2020 ،14).

اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺎﻣﻞ 5 ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ توسط  وﯾﺴﯽ و همکاران (1399 )  ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺗﺮس از ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس در ﺑﺰرگﺳﺎﻻن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

همراه با  4 مقاله پایه ای رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 [1] - Norman

[2] -  Jafferany & Patel

[3] - Cervin, Perrin, Olsson, Claesdotter-Knutsson & Lindvall

[4] -  Murdoch & French

[5] - Lipsitch, Swerdlow & Finelli

[6] - Bernheim

[7] - Zhu

نوع مطلب : پرسشنامه استاندارد، 
برچسب ها :


موضوعات
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک
 


 • paper | فال تاروت عشق | sales Reproduction
 • خرید بک لینک با کیفیت | فروش رپورتاژ آگهی ارزان قیمت
 • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic