پژوهش و پرسشنامه استاندارد
WWW.rava20.ir
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ab azizi
توجه: عزیزانی که می خواهند از دیجی کالا تخفیف بگیرند می توانند کد زیر را یادداشت و با آن برای خرید های خود تخفیف ویژه بگیرند. کد تخفیف دیجی کالا REFQ2P88LW5DX
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
به طور کلی اثربخشی آموزش و پرورش را چگونه ارزیابی می نمایید؟
ﻣﻘﻴﺎس ﻋـﺪم ﺗﺤﻤـﻞ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔـﻲ  ﻓﺮﻳﺴﺘﻮن و ﻫﻤﻜﺎران ( 1994)


ﻋــﺪم ﺗﺤﻤــﻞ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ، ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ  ای ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﻨﻔﻲ درﺑﺎرة ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑـﺮای ﻣﺜﺎل، اﻓﺮادی ﻛﻪ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ دارﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ، ﭘﺮﻳﺸﺎن ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ، وﺟﻮد ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ در ﻣﻮرد آﻳﻨﺪه ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ، وﻗﺎﻳﻊ ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ از آﻧﻬﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﺮد، ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻓـﺮد ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﻣﻲ ﺷـﻮد   ﻋـﺪم  ﺗﺤﻤـﻞ  ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔـﻲ،ﻧﻮﻋﻲ ﺳﻮﮔﻴﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ درﻳﺎﻓـﺖ،ﺗﻔﺴﻴﺮ و واﻛﻨﺶ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻧـﺎﻣﻄﻤﺌﻦ در ﺳـﻄﻮح ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و رﻓﺘﺎری ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد  از دﻳـﺪﮔﺎه ﺟﺒﺮﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ، ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻓﻘﺪان ﻳﺎ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪی داﻧـﺶ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﻗـﺎدر ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل آن ﻧﻴﺴﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﺳـﺎزه ﺑـﺎ ﻧﮕﺮاﻧـﻲ،آﺷــﻔﺘﮕﻲ ﻧﺎﺷــﻲ از ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔــﻲ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﻣﻌﻨــﺎداری ﺑــﺎ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ اﺿﻄﺮاﺑﻲ و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻓﻘـﺪان ﻟـﺬت ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ اﺳﺖ(اسدی مجره و همکارانش،1391).

 اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﺗﻮﺳـﻂ  ﻓﺮﻳﺴﺘﻮن و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 1994ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳـﻦ آزﻣﻮن 27 ﺳﺆال دارد ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل ﺑـﻮدن ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻲ و اﺑﻬﺎم اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ، اﺳـﺘﺮس  و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ.

همراه 6 مقاله رایگان  

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 

نوع مطلب : پرسشنامه استاندارد، 
برچسب ها :


موضوعات
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک
 


 • paper | فال تاروت عشق | sales Reproduction
 • خرید بک لینک با کیفیت | فروش رپورتاژ آگهی ارزان قیمت
 • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic