پژوهش و پرسشنامه استاندارد
WWW.rava20.ir
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ab azizi
توجه: عزیزانی که می خواهند از دیجی کالا تخفیف بگیرند می توانند کد زیر را یادداشت و با آن برای خرید های خود تخفیف ویژه بگیرند. کد تخفیف دیجی کالا REFQ2P88LW5DX
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
به طور کلی اثربخشی آموزش و پرورش را چگونه ارزیابی می نمایید؟
ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ( CLEI )  

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و رﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ. راﺳﻞ و ﭘﺘﺮی(1992) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺣﯿﻄﻪﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺪل اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ. ﻫﺪف آﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﻣﻮر ﻣﺸﺎوره ای ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮان از آن ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮد. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﻬﺒﻮد آﻧﻬﺎ را داﺷﺖ. راﺳﻞ و ﭘﺘﺮی (1992)  ﺳﻪ دﺳﺘﻪی ﮐﻠﯽ از  ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺎﻣل تحصیلی ، ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ  ﺑﻮد. در ﻣﺪل راﺳﻞ و ﭘﺘﺮی، ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌه اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن، اﻧﮕﯿﺰش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی، اﻫﺪاف ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﻧﺘﻈﺎرات و اﺳﻨﺎدﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ بود ( مشتاقی، 1392).  

ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ( CLEI )   اﺑﺰاری ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻓﺮدی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺣﻮل ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ که توسط کیم (2008)  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺴﺨﻪی ﺳﻮم اﺑﺰار ( CLEI )    ﺷﺎﻣﻞ 50 ﮔﻮﯾﻪ ﺑﻮد ( مشتاقی، 1392).  نسخه سوم این پرسشنامه در ایران توسط مشتاقی (1392) ترجمه و  اعتبار سنجی و گویه های آن به 43 کاهش داده شده است که در اینجا از این نسخه بهره گرفته شده است.  

همراه  1 مقاله رایگان  

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  - AMOS – PLS - و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

 

نوع مطلب : پرسشنامه استاندارد، 
برچسب ها :


موضوعات
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک
 


 • paper | فال تاروت عشق | sales Reproduction
 • خرید بک لینک با کیفیت | فروش رپورتاژ آگهی ارزان قیمت
 • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات