پژوهش و پرسشنامه استاندارد
WWW.rava20.ir
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ab azizi
توجه: عزیزانی که می خواهند از دیجی کالا تخفیف بگیرند می توانند کد زیر را یادداشت و با آن برای خرید های خود تخفیف ویژه بگیرند. کد تخفیف دیجی کالا REFQ2P88LW5DX
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
به طور کلی اثربخشی آموزش و پرورش را چگونه ارزیابی می نمایید؟
پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی ( صفاری نیا ، 1389)

رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎء ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻃﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎء ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎرﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ. در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ، اﻓﺮاد ﻧﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ و ﻧﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪارﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻨﺒﻊ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد (ﻓﺎران، 2004).

ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺮوع و ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺮدن ﮐﺎرﻫﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺎدهﺗﺮ، ﮐﺎر اﻣﺮوز را ﺑﻪ ﻓﺮدا اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﺳﺖ. ﻓﺮد ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎر داﺋﻤﺎَ ﺷﺮوع ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﺤﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و آنﻫﺎ را  ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽاﻧﺪازد .   ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل؛ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺒﻮض، ﻣﺎﻟﯿﺎت و... ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﺪن ﻓﺮد ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری در اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺪرس ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺳﺒﺐ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی دورهای در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ و ﯾﺎ ﺣﻤﻼت ﻗﻠﺒﯽ ﻣﯽﮔﺮدد. در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه، اﻓﺮاد ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﺿﺮوری را ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ (صفاری نیا ؛ آقایوسفی و  مصطفائی، 1393).

اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻔﺎریﻧﯿﺎ (1389) و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ از ﻧﻮع ﻣﺪاد ـ ﮐﺎﻏﺬی و ﺧﻮد ﮔﺰارش دﻫﯽ اﺳﺖ، ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 23 ﮔﻮﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ 11 ﮔﻮﯾﻪ آن ﻧﺸﺎﻧﻪدﻫﻨﺪه ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ و 12 ﮔﻮﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ. ﻧﻤﺮهﮔﺬاری ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت ﭘﻨﺞ درﺟﻪای اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

همراه  2 مقاله رایگان  

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است

جهت دریافت این پرسشنامه کلیک فرمائید.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

 • تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

 

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 

 

 

 

 

 

نوع مطلب : پرسشنامه استاندارد، 
برچسب ها :


موضوعات
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک
 


 • paper | فال تاروت عشق | sales Reproduction
 • خرید بک لینک با کیفیت | فروش رپورتاژ آگهی ارزان قیمت
 • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic